technik mechanik

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające
na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika
– obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC)
oraz do wykonywania prac
projektowych, produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń technicznych.

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń technicznych.
Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.


Profil absolwenta i perspektywy.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny i urządzenia techniczne.
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodo­wych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji;
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy;
 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną;
 • dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań;
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne;
 • konstruować proste obiekty mechaniczne;
 • opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • oceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej;
 • przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewniana jakości produkcji wyrobów;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonanych zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej BHP oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;