Cel działalności oświatowej Zespołu Szkół Nr 1.

Wszystkie kwestie prawne związane z systemem oświaty reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. uchwalona przez Sejm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe reguluje niektóre kwestie związane z prawem oświatowym i normuje materię wcześniej zawartą w ustawie o systemie oświaty.
Organem prowadzącym Zespołu Szkół Nr 1 jest Powiat Olkuski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Aldona Nowicka.

W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Publiczne szkoły młodzieżowe ponadgimnazjalne:
a) Technikum Nr 1 (kształcące absolwentów gimnazjów)
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kształcąca absolwentów gimnazjów)

Publiczne szkoły młodzieżowe ponadpodstawowe:
a) Technikum Nr 1 (kształcące absolwentów szkoły podstawowej)
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
c) Szkoła prowadzi oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego – szkoły dla dorosłych:
a) Szkoła Policealna Nr 1 w Olkuszu (kształcąca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych)
b) Pozaszkolne formy kształcenia
c) Organ prowadzący może powierzać Centrum realizowanie, koordynowanie i nadzorowanie projektów unijnych

Celem działalności oświatowej Zespołu Szkół Nr 1 to w szczególności:
1) uzyskanie przez młodzież i dorosłych wykształcenia ogólnego oraz zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym
2) rozszerzanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych
3) potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
4) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, słuchaczy i uczestników kształcenia w systemach pozaszkolnych
5) sprawowanie opieki nad uczniami i prowadzenie działalności wychowawczej
6) kształtowanie postaw uczniów i słuchaczy z poszanowaniem ich przekonań światopoglądowych i poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
7) zapewnienie uczniom i słuchaczom poradnictwa zawodowego przygotowującego ich do planowania własnej kariery, aktywnego pozyskiwania pracy oraz podejmowania edukacji na poziomie wyższym
8) stwarzanie możliwości uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych poprzez kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z możliwością wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość
9) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
10) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
11) zapewnienie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

Klasy technikum:
Technik fotografii i multimediów
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik pojazdów samochodowych
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik architektury krajobrazu
Technik automatyk
Technik mechanik
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik mechatronik
Technik logistyk
Technik geodeta

Szkoła branżowa:
Ślusarz
Magazynier – logistyk
Mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła policealna:
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Technik masażysta
Technik sterylizacji medycznej
Florysta
Technik usług kosmetycznych
Technik BHP

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Uruchamiana jest każda kwalifikacja przy 20 chętnych.
Obecnie szkoła kształci:
1. MED.03 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
2. EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
3. FRK. 04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
4. ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
5. MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
6. MG. 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających