technik geodeta

Geodezja w praktyce to pomiar gruntów pod budowę wszelkiego
rodzaju obiektów, dróg i autostrad, wykonywanie map cyfrowych
do tworzenia projektów oraz planów zagospodarowania terenów.
Jest praktycznym i niezbędnym zawodem na rynku pracy.

Geodezja w praktyce to pomiar gruntów pod budowę wszelkiego rodzaju obiektów, dróg i autostrad, wykonywanie map cyfrowych do tworzenia projektów oraz planów zagospodarowania terenów. Jest praktycznym i niezbędnym zawodem na rynku pracy. Geodeta uczestniczy w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. Prowadzi obsługę montażu budowli, dokonuje pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, prowadzi inwentaryzację powykonawczą oraz realizuje zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości. W codziennej pracy wykorzystuje elektroniczne instrumenty pomiarowe, odbiorniki satelitarne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do tworzenia opracowań kartograficznych.
Podczas nauki w technikum geodezyjnym nauczysz się:

  • obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny służący do pomiarów w terenie,
  • tyczyć i inwentaryzować obiekty inżynierskie
  • wyznaczać i dzielić działki,
  • wykonywać rożnego rodzaju obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego,
  • sporządzać opracowania kartograficzne ręcznie oraz za pomocą komputera

Profil absolwenta i perspektywy.
Absolwent może znaleźć pracę w:
• organach administracji państwowej i samorządowej,
• przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych ,
• wydawnictwach publikujących atlasy, mapy,
• biurach obsługujących inwestycje budowlane
• rolnictwie
• w dziale mierniczym na kopalni
• może prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.