ETAPY REKRUTACJI Kwalifikacyjny kurs zawodowy Szkoła Policealna
Wymagania wstępne Wymagane ukończenie 18 roku życia Wymagane ukończenie szkoły średniej (do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła świadectwo.)
Wybór kierunku A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Opiekun medyczny
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych Florysta
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik masażysta
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technik BHP
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowychi administrowanie sieciami
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Wnioski Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny kurs zawodowyPDF, DOC Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej, DOC
Załączniki zdjęcie kandydata zdjęcie kandydata
– Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wystawione przez Poradnię Medycyny Pracy na podstawie skierowania wydanego przez CKUiKZ w Olkuszu
– kwestionariusz kandydata PDF
– Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wystawione przez Poradnię Medycyny Pracy na podstawie skierowania wydanego przez CKUiKZ w Olkuszu
– kwestionariusz kandydata PDF

Szczegółowych informacji o rekrutacji na kursy udziela sekretariat ZS Nr 1 w Olkuszu. Tel: (032) 643-04-50