BEZPŁATNA NAUKA

OD WRZEŚNIA 2021 W TRYBIE STACJONARNYM – CZWARTKI, PIĄTKI POPOŁUDNIU , SOBOTA 8.00-12.00 W TRYBIE COTYGODNIOWYMNOWE UPRAWNIENIA

OPIEKUN MEDYCZNY od 2021

Od 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się nie tylko o oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru, prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, karmienie przez PEG.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z projektem Rozporządzenia będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych
osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w
różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;
5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych
materiałów do badań laboratoryjnych;
6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach
jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;
7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;
9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie
opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

 Nastąpi więc zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, podkreślająca to, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. 
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. 
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. 
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. 
Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Po ukończeniu rocznej szkoły policealnej ( tryb zaoczny – nauka piątek sobota co dwa tygodnie) możesz pracować:

  • W szpitalach,
  •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
  • hospicjach
  •  sanatoriach.
  • w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

W trakcie nauki język angielski zawodowy oraz język migowy poszerzające możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.